Klub 23.01.2023
Autor: klub

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

V souladu se zákonem o obchodních korporacích zveřejňuje klub pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti, která se uskuteční 9. února 2023 od 13:00.

POZVÁNKA

Představenstvo HC VERVA Litvínov, a.s.,

se sídlem S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov, IČ 64048098, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložce 749 svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

na den 9. února 2023 od 13:00 hod.

do sídla společnosti, S. K. Neumanna 1598, zimní stadion, 436 01 Litvínov

Pořad jednání:

  1. Zahájení zasedání, schválení jednacího řádu, volba orgánů VH
  2. Změny v dozorčí radě společnosti
  3. Schválení Smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti
  4. Závěr

Představenstvo společnosti svolává valnou hromadu na žádost kvalifikovaného akcionáře Město Litvínov, se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ 002 66 027, doručené dne 17. ledna 2023. Pořad jednání valné hromady byl stanoven v souladu s žádostí o svolání valné hromady. V souladu s ustanovením § 367 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb, o obchodních korporacích, je lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu v případě svolání valné hromady na žádost kvalifikovaného akcionáře 15 dnů.

Přílohy této pozvánky tvoří:

  1. Žádost kvalifikovaného akcionáře na svolání valné hromady
  2. Jednací řád valné hromady
  3. Vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady

K jednotlivým bodům navrženého programu valné hromady budou akcionářům společnosti navržena k přijetí tato usnesení:

1) Zahájení jednání, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady:

Představenstvo společnosti navrhuje toto usnesení:

Valná hromada schvaluje program valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady ve znění předloženém představenstvem společnosti.“

„Valná hromada volí:

předsedou valné hromady: Vladimír Dočekal

zapisovatelem: Vlastimil Merta

sčitatelem: Pavel Hynek

ověřovateli zápisu: zástupce akcionáře ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. a

zástupce akcionáře Město Litvínov

2) Změny v dozorčí radě společnosti

1.1 Valná hromada společnosti bere na vědomí rezignaci pana Jana Vycpálka z funkce člena dozorčí rady společnosti s účinností od 21.11.2022.

1.2 Valná hromada společnosti volí pana Karla Rosenbauma, narozeného dne 02.10.1973, trvale bytem Tylova 2078, 436 01 Litvínov, do funkce člena dozorčí rady společnosti, a to s okamžitou účinností.

3) Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti

2.1 Valná hromada společnosti schvaluje předloženou Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady s panem Karlem Rosenbaumem. .

Odůvodnění usnesení č. 2 a č. 3:

Navržené body pořadu jednání byly uvedeny v žádosti kvalifikovaného akcionáře Město Litvínov s následujícím odůvodněním:

Zastupitelstvo města Litvínova na svém jednání 24.11.2022 přijalo usnesení č. Z/1896/2, kterým po rezignaci Jana Vycpálka nominuje do funkce nového člena dozorčí rady – pana Karla Rosenbauma. Jelikož město Litvínov nemá informaci o tom, že by představenstvo společnosti v nejbližším období plánovalo svolat valnou hromadu, město Litvínov žádá o svolání valné hromady, aby byl kandidát města do funkce zvolen, jakmile to bude možné. V té souvislosti je potřeba realizovat nejen volbu nového člena, ale i schválit Smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Registrace účastníků bude zahájena ve 12:45 hodin v místě konání valné hromady. Fyzické osoby se prokáží platným dokladem totožnosti. Statutární orgány akcionářů se dále prokáží úředně ověřeným výpisem z obchodního rejstříku ne starším než 3 měsíce od data konání valné hromady a zástupci akcionářů se prokáží písemnou plnou mocí, v níž je uveden rozsah zástupcova oprávnění. Výše uvedené doklady jsou dotčené osoby povinny odevzdat při prezenci.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání valné hromady, s tím, že právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat akcionářská práva má výhradně akcionář, na jehož jméno k rozhodnému dni znějí akcie či akcionář, v jehož prospěch zní rubopis na akcii, která mu byla předána a v jehož případě valná hromada schválila převod akcie a rubopisovaná akcie byla společnosti následně předložena spolu s oznámením o provedení převodu akcie rubopisem.

V Litvínově

Anna Ziobroń

předseda představenstva HC VERVA Litvínov, a.s.

Vladimír Dočekal

místopředseda představenstva HC VERVA Litvínov, a.s.

Rozdělovník:

1) ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov

2) Město Litvínov, Náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov

3) HC Litvínov, sportovní spolek, S.K. Neumanna 1598, 436 01 Litvínov

4) Dozorčí rada HC VERVA Litvínov, a.s.

Materiály k valné hromadě (PDF):

Zápasy - Junioři 14.12.2022

Junioři si z Moravy žádné body nevezou, proti Olomouci padli 4:3

Zápas s posledním týmem tabulky vítězství nepřinesl. První třetina zápasu byla pouze zahřívací. Góly začaly padat až ve druhé třetině, kdy se Olomouci podařilo nahnat náskok 3 branek. Ovšem ne na dlouho. Dva góly padly i ze strany hostů, kdy se podařilo skórovat Hocelíkovi s Bednaříkem. Ve třetí třetině dokonce Litvínov stav vyrovnal. V poslední...
Více >
Zápasy - Junioři 10.12.2022

Junioři dnes prohráli s Pardubicemi

Litvínovským juniorům dnes nepřálo štěstí. Pardubicím se podařilo nad domácími zvítězit 1:5. Odváží si tedy z Litvínova cennou výhru.
Více >
Zápasy - Junioři 03.12.2022

Ani dnes to juniorům nevyšlo

Litvínov - Po včerejší prohře litvínovští junioři očekávali v dnešní hře zlepšení a výhru, což se však nekonalo a plzeňské hráče neudolali. Ti si odvezli z Litvínova výhru 3:6.
Více >